तपाईं देख्नुहुनेछ, यो सुन्दर हुनेछ, किनभने हामी यसलाई प्रेम गर्छौं!